กราฟสมบูรณ์ (Complete Graphs)

กราฟสมบูรณ์ (Complete Graphs)

กราฟสมบูรณ์ คือ กราฟที่ทุกเวอร์เทกซ์มีเอดจ์เชื่อมโยงไปยังเวอร์เทกซ์ที่เหลือทั้งหมด

คำว่าสมบูรณ์ในโครงสร้างกราฟ มีความหมายแตกต่างจากคำว่าต้นไม้สมบูรณ์ในโครง

สร้างต้นไม้

ภาพตัวอย่างของกราฟสมบูรณ์

ในกราฟสมบูรณ์ที่มี  N เวอร์เทกซ์ สามารถคำนวณหาจำนวนเอดจ์ได้ดังนี้

กรณีกราฟมีทิศทาง

จำนวนเอดจ์  = N*(n-1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s