รวมคำขวัญวันเด็ก

@ พ.ศ.2499 – จอมพล ป.พิบูลสงคราม @
‘ จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม ‘

@ พ.ศ.2502 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
‘ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า ‘

@ พ.ศ.2503 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
‘ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด ‘

@ พ.ศ.2504 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
‘ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย ‘

@ พ.ศ.2505 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
‘ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด ‘

@ พ.ศ.2506 – จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
‘ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด ‘

@ พ.ศ.2507 @
** ‘ งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อันนี้ไม่ทราบคะ ‘ **

@ พ.ศ.2508 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี ‘

@ พ.ศ.2509 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี ‘

@ พ.ศ.2510 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย ‘

@ พ.ศ.2511 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง ‘

@ พ.ศ.2512 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ ‘

@ พ.ศ.2513 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส ‘

@ พ.ศ.2514 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ ‘

@ พ.ศ.2515 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ ‘

@ พ.ศ.2516 – จอมพล ถนอม กิตติขจร @
‘ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ ‘

@ พ.ศ.2517 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์ @
‘ สามัคคี คือพลัง ‘

@ พ.ศ. 2518 – นายสัญญา ธรรมศักดิ์ @
‘ เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี ‘

@ พ.ศ.2519 – หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช @
‘ เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้ ‘

@ พ.ศ.2520 – นายธานินทร์ กรัยวิเชียร @
‘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย ‘

@ พ.ศ.2521 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ @
‘ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ ‘

@ พ.ศ.2522 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ @
‘ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ ‘

@ พ.ศ.2523 – พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ @
‘ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย ‘

@ พ.ศ.2524 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2525 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย ‘

@ พ.ศ.2526 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2527 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา ‘

@ พ.ศ.2528 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2529 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2530 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2531 – พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
‘ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2532 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ @
‘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2533 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ @
‘ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2534 – พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ @
‘ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา ‘

@ พ.ศ.2535 – นายอานันท์ ปันยารชุน @
‘ สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม ‘

@ พ.ศ.2536 – นายชวน หลีกภัย @
‘ ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ‘

@ พ.ศ.2537 – นายชวน หลีกภัย @
‘  ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ‘

@ พ.ศ.2538 – นายชวน หลีกภัย @
‘ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ‘

@ พ.ศ.2539 – นายบรรหาร ศิลปอาชา @
#  มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

@ พ.ศ.2540 – พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ @
‘ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด ‘

@ พ.ศ.2541 – นายชวน หลีกภัย ขยัน @
‘ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ‘

@ พ.ศ.2542 – นายชวน หลีกภัย ขยัน @
‘ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ‘

@ พ.ศ.2543 – นายชวน หลีกภัย @
‘ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ‘

@ พ.ศ.2544 – นายชวน หลีกภัย @
‘  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ‘

@ พ.ศ.2545 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
‘ เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส ‘

@ พ.ศ.2546 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
‘ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ‘

@ พ.ศ.2547 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
‘ รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน ‘

@ พ.ศ.2548 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
‘ เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด ‘

@ พ.ศ.2549 – พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
‘ อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด ‘

@ พ.ศ.2550 – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ @
‘ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ‘

@ พ.ศ.2551 – พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ @
‘ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ‘

@ พ.ศ.2552 – อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ @
‘ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี ‘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s